کلیشه

جهت برجسته کردن مقوا تاکنون از کلیشه های اسید کاری شده استفاده می گردید که حتما می بایست یک بار عملیات برجسته کاری و یک بار دایکات انجام می شد . اکنون با کلیشه های ساخت این مجموعه و نصب آن بر روی قالب می توان به صورت همزمان برجسته و دایکات را انجام داد، که این مهم زمان را برای چاپخانه به نصف کاهش می دهد. همچنین به دلیل استفاده از آلومینیوم یا برنج بنا به سفارش مشتری می توان تیراژهای میلیونی بدون افت در کیفیت و تغییر سایز را انجام داد .

 

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.